APAR

Apar Cartridge 6 Kg Dry Chemical Powder

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher Dry Chemical Powder ABC Tri-Class :

Rp 2.245.264

Beli

Apar Cartridge 9 Kg Dry Chemical Powder

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher Dry Chemical Powder ABC Tri-Class :

Rp 2.695.541

Beli

Apar Portable 12 Kg Dry Chemical Powder

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher Dry Chemical Powder ABC Tri-Class :

Rp 2.075.428

Beli

Apar Portable 2 Kg CO2

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher Carbon Dioxide (CO2 :

Rp 2.650.287

Beli

Apar Portable 3 Kg CO2

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher CARBON DIOXIDE CO2  :

Rp 3.905.553

Beli

Apar Portable 5 Kg CO2

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher CARBON DIOXIDE CO2  :

Rp 4.564.665

Beli

Apar Portable 6 Kg Foam AFFF 6%

SHORT DESC.

Spesifikasi MONTANA Fire Extinguisher FOAM AFFF 6%  :

Rp 1.280.555

Beli